Disclaimer

Lankamp Real Estate | Advisors B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze internetpagina’s vermeld staat. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Lankamp Real Estate | Advisors B.V. heeft alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES, WELKE NIET VAN LANKAMP REAL ESTATE | ADVISORS B.V. ZIJN
De websites van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. Lankamp Real Estate | Advisors B.V. heeft geen zeggenschap over deze sites, noch over hun privacy maatregelen. Deze kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. Wij ondersteunen geen andere websites en laten ons daar niet over uit. De persoonsgegevens die verstrekt worden aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. We adviseren eerst het privacy beleid van andere bedrijven door te nemen, voordat persoonsgegevens aan derden verstrekt gaan worden. Specifieke bedrijven kunnen eventueel persoonlijke details aan Lankamp Real Estate | Advisors B.V. verstrekken. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacy beleid van het andere bedrijf.

PAGINA’S OPVRAGEN
De informatie die Lankamp Real Estate | Advisors B.V. van u verzamelt, is afhankelijk van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt.
Bij uw bezoek aan de Lankamp Real Estate | Advisors B.V. -website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc.

COOKIES
Op deze website wordt geen informatie verzameld door gebruikmaking van cookies, tenzij dit expliciet wordt meegedeeld. Een cookie is een klein configuratiebestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker, waarin gegevens m.b.t. de betreffende website worden opgeslagen. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Hiervoor dient u slechts een simpele wijziging in de instellingen van uw internet browser te maken. Let wel: het uitschakelen van deze cookies vermindert uw surfgemak omdat u formulieren niet meer automatisch door uw browser kunt laten aanvullen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

VERSTUREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Lankamp Real Estate | Advisors B.V. verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.
Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Lankamp Real Estate | Advisors B.V. eigenaar is.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Lankamp Real Estate | Advisors B.V., en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. te worden verkregen.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Lankamp Real Estate | Advisors B.V. geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
Lankamp Real Estate | Advisors B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Lankamp Real Estate | Advisors B.V. geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend en met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES DIE NIET VAN LANKAMP REAL ESTATE | ADVISORS B.V. ZIJN
De Lankamp Real Estate | Advisors B.V.- websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Lankamp Real Estate | Advisors B.V. heeft geen zeggenschap over die sites. Lankamp Real Estate | Advisors B.V. is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

MISBRUIK
Lankamp Real Estate | Advisors B.V. zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Lankamp Real Estate | Advisors B.V. behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Lankamp Real Estate | Advisors B.V. de toegang tot de webpagina monitoren.

TOEPASSELIJKHEID
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Lankamp Real Estate | Advisors B.V. -website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.
1 mei 2018